Algemene Voorwaarden

1. De overeenkomst

1.1. De overeenkomst komt tot stand na het maken van een afspraak per telefoon, mail en in persoon voor het volgen van een Yoga-sessie.
1.2. Voor de aanvang van de sessie moet een inschrijfformulier ingevuld en voorzien van een handtekening ingeleverd worden bij de docente van YogaRebels.

2. Eigen risico en aansprakelijkheid

2.1. Het volgen van Yoga-sessies is geheel voor eigen risico van de klant.
2.2. YogaRebels is niet verantwoordelijk voor, en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of verlies en/of diefstal van eigendommen van de klant, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na de Yoga-sessie.

3. Betaling

3.1. De klant dient het verschuldigde lesgeld contant te voldoen voor de aanvang van de Yoga-sessie.
3.2. Indien een 6-, 3- of 1 maand abonnement wordt aangeschaft, dient de klant het verschuldigde lesgeld te voldoen voor de aanvang van de eerste Yoga-sessie vermeld op de kaart.
3.3. Bij niet of niet-tijdige betaling zullen er administratiekosten in rekening gebracht worden €5,95.

4. Geldigheidsduur lessenkaarten

4.1. De geldigheidsduur van het 6 maanden abonnement is 24 lesweken, het 3 maanden abonnement is 12 lesweken en het 1 maand abonnement is 4 lesweken. (de schoolvakanties en bepaalde (officiële) feestdagen zijn niet betalend voor u als lid.)
4.2. De startdatum van het abonnement is de datum van de eerste les op de abonnementskaart.
4.3. De geldigheidsduur wordt verlengd met 1 week indien er een les uitvalt wegens afwezigheid (bijv. door ziekte) van de docent(e) of er wordt bepaald dat u de les elders op een andere locatie dient te volgen.
4.4. Tijdige annulering van een Yoga-sessie door de klant heeft, ongeacht de reden, geen invloed op de geldigheidsduur van de lessenkaart.
4.5. Bij het verlopen van de geldigheidsduur vindt geen restitutie van lesgelden plaats.

5. Uitsluiting

5.1. Zolang YogaRebels niet beschikt over een door de klant ondertekend inschrijfformulier, studioreglement en algemene voorwaarden, wordt deze klant niet tot de Yoga-sessie toegelaten.
5.2. YogaRebels heeft het recht deelname van de klant aan een sessie te weigeren indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
5.3. YogaRebels heeft het recht deelname van de klant aan een sessie te weigeren indien de klant zich niet aan het studioreglement houdt.
5.4. YogaRebels heeft het recht deelname van de klant aan een sessie te weigeren indien de lichamelijke toestand van de klant van dien aard is dat het volgen van een sessie onverantwoorde risico’s met zich mee zou brengen.
De beoordeling is voorbehouden aan de docent(e).

6. Annulering door YogaRebels

6.1. YogaRebels heeft het recht zonder opgave van redenen sessiesdata en tijden te wijzigen.
6.2. YogaRebels heeft het recht zonder opgave van redenen een 6-,3- of 1 maand abonnement te annuleren of deelname van de klant te weigeren, in welke gevallen de klant recht heeft op terugbetaling van het betaalde bedrag voor de betrekkende les en eventueel overige reeds betaalde lessen.
6.3. Mocht een docent(e) door omstandigheden verhinderd zijn een of meerdere lessen te geven, dan zorgt YogaRebels voor vervanging.
6.4. Indien YogaRebels geen vervangende docent(e) kan aanbieden, worden de dientengevolge gemiste/te missen lessen niet in rekening gebracht of er wordt bepaald door YogaRebels dat u de Yoga-sessie elders dient te volgen.
6.5. Indien aan een matles/groepsles structureel 6 of minder mensen deelnemen , behoudt YogaRebels zich het recht voor een Yoga les te laten vervallen en klanten, in overleg in een passende matles/groepsles op een andere locatie, op een ander moment in te delen.
6.6. Indien er geen passende matles/groepsles beschikbaar is, wordt de lessenkaart beëindigd en het resterende deel van het reeds voldane lesgeld gerestitueerd binnen 30 dagen.

7. Vastleggen van gegevens

7.1. De persoonlijke gegevens van klanten zijn strikt vertrouwelijk en worden door de docenten van YogaRebels uitsluitend voor administratieve en Yoga-sessies doeleinden gebruikt.

8. Wijzigingen door de klant

8.1. Indien zich veranderingen in de contactgegevens van de klant voordoen, dient een klant deze per omgaande aan YogaRebels te melden.
8.2. Elke klant is verplicht alle wijzigingen in de lichamelijke staat en medicijngebruik onmiddellijk te melden aan de docent(e), ook als dit niet relevant lijkt.
8.3. Eventuele gevolgen die voorvloeien uit het niet nakomen van deze voorwaarden zijn niet voor rekening van YogaRebels.

9. Wijzigingen door YogaRebels

9.1. YogaRebels behoudt zich het recht voor het studioreglement te allen tijde te wijzigen.
9.2. YogaRebels behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen.
9.3. YogaRebels heeft het recht te allen tijde prijswijzigingen door te voeren.
Deze gelden alleen voor losse lessen en lessenkaarten die na de prijswijziging door de
klant worden gekocht.
9.4. Het geldende studioreglement en de geldende algemene voorwaarden kunt u nalezen op de website.
9.5. In alle onvoorziene gevallen beslist YogaRebels.
9.6. Met de publicatie van deze algemene voorwaarden vervalt de vorige versie.

10. Toepasselijkheid en geschillen

10.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met YogaRebels betreffende deelname aan sessies, matlessen, groepslessen, cursussen en andere vormen van opleiding dan wel advisering in de ruimste zin des woord.
10.2 Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door YogaRebels.